Zápis k předškolnímu vzdělávání

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS DO LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žádosti o přijetí k předškolní docházce pro školní rok 2021/2022

Lze učinit písemně nebo ústně anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání datovou schránkou škole je také zdarma. Více na datová schránka)

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobním podáním v kanceláři školy

K Žádost o přijetí je třeba doložit kopii rodného listu dítěte a doložit potvrzení o řádném očkování dítěte Evidenční list (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Zápis k povinné předškolní docházce do Lesní mateřské školy Jurta pro školní rok 2021/2022 se bude konat 13. května 2021 od 14:00 do 16:00 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) daného školního roku věku pěti let. Vztahuje se i na cizince. Důležité je, že se zdržují na území ČR déle než 90 dní.

U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělání škola nevyžaduje potvrzení o očkování dle zákona 258/2000 Sb.

Dítě může být zapsáno i do jiné, než spádové MŠ.

 

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání.

1. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ - u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky

2. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (škola musí mít povolení MŠMT)

3. Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen oznámit spádové MŠ skutečnost, že volí jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání a to nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku tedy do 31. května 2021.

Pro oznámení o individuálním vzdělávání není dán jednotný formát. Jsou stanoveny povinné náležitosti:

1. jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště dítěte

2. období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

3. důvody individuálního vzdělávání dítěte

Doporučujeme doplnit základné identifikační údaje na zákonné zástupce dítěte, datum a podpisy. Není nutné vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Kritéria přijímání

Při přijímání dětí do Lesní mateřské školy Jurta vychází ředitelka z následujících kritérií:

1. Věk dítěte

2. Sourozenec v LMŠ nebo ZŠ

Zázemí Lesního klubu.Uvnitř domečku je teplo a útulno.Můstek k Lesníku klubu.