Základní škola

Koncepce Základní školy Jurta

I. Poslání školy

 1. Poskytovat výchovu a vzdělávání v rámci povinné školní docházky.
 2. Poskytovat vzdělávání, které svým činnostním a praktickým charakterem a svou smysluplností motivuje žáky k vlastní aktivitě při řešení problémů a k zodpovědnosti a rozvíjí klíčové kompetence, odpovídající potřebám současné společnosti.
 3. Vytvořit podnětné a bezpečné prostředí, vhodné pro poznávání s ohledem na individuální potřeby, možnosti a zájem každého žáka (včetně žáků se specifickými potřebami – jak nadaných, tak handicapovaných – nebo žáků z odlišného kulturního prostředí) tak, aby docházelo ke spolupráci a vzájemnému obohacování.
 4. Přispět ke komunitnímu rozvoji obce.

Jakou školu vlastně chceme?

Školu, která bude v našich dětech rozvíjet spontánní a radostnou touhu po objevování.
Školu, ve které se potkají s inspirativní a charismatickou postavou pedagoga.
Školu, která bude stát nejen na schopných lidech, ale také na jasně vymezených pravidlech a principech.

II. Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

               V září 2014 jsme otevřeli jednu třídu 1. stupně základní školy. ZŠ Jurta je malotřídní, prvostupňová (1. - 5. ročník). Navazujeme tím na již realizovaný koncept Lesní mateřské školy Jurta, který vychází z koncepce lesních mateřských škol. Postupně vznikly 2 věkově smíšené třídy prvního stupně ZŠ (1. - 2. ročník, 3.,4. - 5- ročník). Aktuálně má škola postupně dorůstající druhý stupeň. Zachováváme a podporujeme úzký kontakt mezi dětmi z mateřské a základní školy a umožňujeme jim tak vzájemné předávání zkušeností a učení se. Naplněnost skupiny je do 15ti dětí.

Vybavení školy

               Škola disponuje několika učebnami. Všechny jsou ve smluvním vztahu se sdružením Jurta, o.p.s, která je vlastníkem objektů a přilehlých pozemků. Prostory vyhovují a odpovídají hygienickým a bezpečnostním požadavkům na provoz ZŠ. V průběhu dne se zde potkávají děti z MŠ a ZŠ (volná hra, odpolední družina s dílnami, společné akce), jídelnou – výdejnou – společná pro MŠ a ZŠ, venkovní zahradou koncipovanou jako hřiště v přírodním stylu, záhonky na pěstování vlastní zeleniny, malým sadem s ovocnými stromy, domácími zvířaty (králíci, morčata, osli), venkovní prostory jsou rovněž společně využívány s MŠ Jurta.

Všechny místnosti jsou vybaveny potřebným nábytkem a didaktickými materiály včetně výpočetní techniky.

III. Charakteristika výchovně vzdělávacího procesu

 1. Výchovně vzdělávací proces bude realizován na podkladě Školního vzdělávacího programu pro ZŠ.
 2. ŠVP  bude naplňovat cíle základního vzdělávání definované v Rámcovém vzdělávacím programu a bude usilovat o vyváženost v rozvoji poznávacích funkcí a klíčových kompetencí.
 3. Pilíře Školního vzdělávacího programu ZŠ jsou: smysluplnost, zodpovědnost, učení v souvislostech, otevřenost a respektování.

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Děti ve škole pracují jak v interiéru učebny, tak ve venkovních přilehlých prostorách (zahrada s hřištěm v přírodním stylu, záhonky, domácí zvířata, v dochozí vzdálenosti les, louky), kde získávají zkušenosti „na vlastní kůži“ – dlouhodobým a přímým pozorováním, experimenty, pokusy apod. Zároveň pobytem venku posilují své zdraví a přirozeně rozvíjejí vlastní imunitu – výrazný prvek prevence civilizačních onemocnění (obezita dětí apod.)

Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti, nejen na výkon a upřednostňování intelektu, ale také na podporu tvořivosti, smyslu pro krásu, umění spolupráce, rozvoj kritického myšleníatd.  Základním pilířem fungování školy je využití co nejpřirozenějšího prostředí a podnětů v něm k podpoře zvídavosti a chuti k získávání informací u dětí, které se tak následně velmi přirozeně a nenásilně ocitají v procesu učení - pobyt dětí v přírodě nabízí nekonečně mnoho inspirujících podnětů. Děti nabývají běžně požadované znalosti dle zpracovaného vzdělávacího plánu, provází je kvalifikovaný pedagog, který nesedí pouze za katedrou, ale předává svoje zkušenosti a znalosti v běžných situacích, v běžných prostředích a sám se od dětí učí. V naší škole dáváme prostor nejen klasické frontální výuce, ale také projektové výuce v blocích, průřezovým mezipředmětovým tématům, aby se děti učily chápat a vnímat svět kolem sebe v souvislostech.

IV. Prostředky ke splnění cílů

1) využívání efektivních metod výuky, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí

               Rozvoj klíčových kompetencí je dlouhodobý proces, který se prolíná celým životem člověka. Základní vzdělávání vytváří základy pro jejich další rozvoj.

               ZŠ Jurta si klade za cíl poskytovat dětem tolik prostoru a podpory k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k učení, aby byly rozvíjeny všechny kompetence z Rámcového vzdělávacího programu:

 • kompetence k učení,
 • kompetence k řešení problémů,
 • kompetence komunikativní,
 • kompetence sociální a personální,
 • kompetence občanské,
 • kompetence pracovní.

Konkrétně budou využívány tyto metody a principy práce:

 • individuální a skupinová práce v běžných situacích, v přirozeném prostředí dle plánů učiva
 • v co největší míře, využíváme reálného prostředí, které dětem nabízí nekonečné množství podnětů. Podporujeme tak zvídavost a chuť k získávání informací. Děti se učí pracovat ve skupinách i samostatně plní předem formulované úkoly. Hledají různé způsoby řešení, učí se spolupráci.
 • projektové vyučování a bádání projektová výuka umožňuje učení v souvislostech, tak, jak se s jevy setkáváme v reálném životě, odpovídá současným poznatkům o činnosti mozku (viz Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála 1995.)
 • výuka cizího jazyka komunikativní formou

Anglický jazyk, Německý jazyk

S anglickým jazykem se potkávají děti již v MŠ a dále pak ve všech ročnících prvního stupně. Německý jazyk jako druhý cizí jazyk přibírají žáci v sedmém ročníku. Pracujeme především ve formě poslechové a komunikační výuky. Našim cílem je probudit a udržet v dětech a žácích zájem o cizí jazyk a podpořit odvahu s konverzací v obou jazycích.

2) kompetentní pedagogický sbor

Učitelé se soustavně a systematicky vzdělávají, mají zájem o spolupráci či supervizi dalších odborníků. Zajímají se o zpětnou vazbu rodičů i žáků.

3) spolupráce s rodiči a veřejností

Rodiče jsou partneři, se kterými společně zlepšujeme podmínky pro přirozený rozvoj dětí. Škola je inspirována a zapojena do projektu Rodiče vítáni. Fungování Základní školy Jurta a Lesní mateřské školy Jurta je bez spolupráce rodičů nemyslitelné. Rodiče pomáhají v rozvoji zázemí a spolupracují při přípravě a pořádání akcí pro děti. Důvody pro zapojení rodičů jsou zejména: podpora svépomoci jako jednoho z principů udržitelného rozvoje obou vzdělávacích zařízení, vytvoření Ligy rodičů pro navázání přátelských vztahů mezi rodiči, vzájemné podpory a sdílení zkušeností, řešení problémových situací, příležitosti seznámení pedagogů s rodiči jako předpoklad porozumění specifickým potřebám dětí.

Soulad mezi rodinou a školou považujeme za nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu školy. Proto usilujeme o co nejlepší informovanost rodičů. Snažíme se o pravdivou a konkrétní prezentaci na webových stránkách, připravujeme workshopy a besedy pro rodiče, zveme rodiče, aby se kdykoli účastnili výuky, výletů nebo odpoledních aktivit, aby se aktivně zapojili do programu jako účastníci nebo i jako aktéři.

4) Základní principy ZŠ Jurta

 • Radost z učení díky přirozené zvídavosti a touhy po radosti z objevování. (Nepředkládáme „hotová řešení“.)

To nejcennější, s čím naše děti do školy přichází, je zvědavost a chuť objevovat nové věci. Cílem naší školy je tuto vnitřní motivaci k učení podporovat a kultivovat. Proto je hodnocení v naší škole orientováno směrem k portfoliovému slovnímu hodnocení a k sebehodnocení. Dítě, učitel a rodič společně hodnotí snahu, schopnosti, dovednosti a vývoj ve srovnání s uplynulým obdobím.

 • Představivost a tvůrčí schopnosti jsou podporovány a pěstovány ve všech předmětech.
 • Učení pomocí her, příběhů a dalších aktivit.
 • Výuka v blocích, které umožňují poznávání širších souvislostí a hlubší pochopení tématu.

Výsledkem učení má být nejen znalost, ale především získaná kompetence k samostatné aktivitě. Proto upřednostňujeme účelnost a zkušenost před automatickým drilem, úpravností a mechanickým memorováním. Při výuce využíváme různé metody: práce ve skupinách, individuální práce, společná diskuze, postupy kritického myšlení, konstruktivistické metody (učitel poznání nepředává, žáci sami od jednotlivých příkladů dospějí k definici), přímá zkušenost, dramatizace. Děti mají prostor pro tvořivost, vlastní postupy a nápady.   

Jsme otevřeni všem dobrým a zajímavým myšlenkám. Volně se inspirujeme myšlenkou lesních škol

 • Slovní hodnocení

Usilujeme o bezpečné prostředí bez zkoušení, soutěžení, srovnávání a známkování. Místo toho vytváříme podmínky pro průběžnou individuální diagnostiku při práci a prezentacích, sebehodnocení (ústní i písemné), práci s portfoliem.

Veškeré slovní i písemné hodnocení má podobu popisné zpětné vazby a reflektuje možnosti konkrétního dítěte. Do páté třídy budou děti hodnoceny slovně i na vysvědčení.

Klademe důraz na vlídné a přátelské prostředí s rodinnou atmosférou, ve kterém se děti, učitelé i rodiče cítí dobře.

Bezpečné prostředí

 • Přátelské a podnětné prostředí, kde děti mohou objevovat a rozvíjet svůj potenciál.   
 • Respektující a otevřená komunikace ve všech směrech – pedagog, děti, rodiče, škola.

Vědomosti jsou pro nás stejně důležité jako vztahy a umění komunikace. Děti objevují svou roli ve společenství, do něhož patří, poznávají svůj domov a své kořeny. Učí se chápat důležitost spolupráce a tolerance k různorodosti. Každé dítě je nezaměnitelnou a svébytnou součástí skupiny a učí se respektovat ostatní a pracovat v týmu.

 • Pedagog je průvodcem na cestě za vědomostmi a škola je místem, kde jsou děti brány takové, jaké jsou. Děti se nebojí komunikovat s pedagogem a ostatními dospělými, protože vědí, že dospělí jsou tady pro ně. Ví, že jim ve škole bude vždy poskytnuta pomoc, pokud ji potřebují.
 • Individuální přístup díky malé skupině dětí (max. 16 žáků ve třídě)

Každé dítě je individualita a má jedinečně schopnosti a vlastnosti. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají  možnost měnit svět kolem sebe. Pro efektivní učení je nezbytná ta správná míra výzvy. Co je příliš těžké, to odradí, co je příliš lehké, to unudí.

Rodina je součástí školy a naopak.

Rodiče jsou nedílnou součástí školy a plnohodnotnými partnery ve vzdělávacím procesu. Spolupráce s rodiči na odpoledních zájmových aktivitách, výletech, projektech, slavnostech a na řízení školy je pro nás stěžejní. Dochází k propojení rodiny a školy, děti se od rodičů samy učí jak přispívat k společnému dílu, které je k užitku celé komunitě.

Všestranný rozvoj osobnosti

Nežijeme jenom v hlavě. Klademe důraz na celistvý rozvoj jak vědomostí, tak tvořivosti, jak mysli, tak i těla. Radost z pohybu, hudby a barev a rukodělné práce mají ve škole své místo hned vedle matematiky, logického myšlení a znalosti jazyků.

 • Tvořivost a rukodělné práce
 • Radost z pohybu a možností vlastního těla    
 • Vnímání a tvoření hudby pomocí hlasu i jednoduchých nástrojů
 • Úcta a respekt k lidem, přírodě, Zemi i sám k sobě.

Pobyt v přírodě

 • Část školního dne probíhá venku.

Nestudujeme z knížky to, co máme za oknem. Ve výuce je kladen velký důraz na prožitek. To co si lze prohlédnout zblízka a bezpečným způsobem vyzkoušet na vlastní kůži, si děti opravdu vyzkouší. Jeden den v týdnu chceme věnovat celodenním projektům mimo školu formou výletu či exkurze za poznáním okolního světa. 

 • Jeden den je plánován jako "Lesní den" - celodenní výlet do lesa za poznáním a dobrodružstvím.

Pobyt v přírodě je neodmyslitelnou součástí denního programu. Chceme vést děti k poznání, že člověk je součástí přírody a nemůže se bez ní obejít. Každodenním kontaktem s přírodou se rozvíjí vnímavost k jejím zákonitostem, rostlinám a živočichům, ke všem krásám naší země. Děti se učí přírodu respektovat a chránit jako dobrého přítele, kterého si chtějí zachovat.

 • Rozvíjení vnímavosti k zákonitostem přírody a jejím cyklům. Poznávání jejích živých i neživých součástí a vnímání sebe, coby její součásti.

V. Předpokládané výsledky záměru

Žádoucím výsledkem je dítě/žák, který:

 • bude motivován k celoživotnímu vzdělávání
 • bude zodpovědný za sebe, své konání i za své okolní prostředí
 • bude kompetentní zvládat a řešit své životní situace plně podle svých sil
 • bude zvládat reflektovat sám sebe, své konání i konání druhých
 • bude vnímat propojenost a provázanost světa, bude citlivý k jeho „vratké rovnováze“
 • bude ochoten a schopen spolupracovat, pomoci a naslouchat druhým
 • bude zvládat konstruktivní komunikaci s druhými lidmi
 • bude tvůrčí v nejrůznějších oblastech života podle svých schopností a nabytých dovedností
 • bude se kriticky rozhodovat, zvažovat, posuzovat

Chcete přihlásit své dítě do klubu nebo získat více informací?

Co Vás zajímá:

Upřesnění:
Email:* Váš email bude sloužit pouze pro odeslání odpovědi.
Telefon: Prosíme, zkontrolujte, zda jste své číslo zapsali správně - ať se Vám dovoláme :)
CaptchaOchrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte stránku.

» Nalezeny žádné akce.

Anketa