Známe se odmalička

Známe se odmalička – česko-německá spolupráce předškolních zařízení, Projekt EEL-0229-CZ-1

Wir kennen uns von klein auf - deutsch-tschechische Zusammenarbeit der Vorschuleinrichtungen, EEL-0229-CZ-1

30. dubna 2014 jsme úspěšně ukončili realizaci projektu "Známe se odmalička – česko-německá spolupráce předškolních zařízení", který umožnil prostřednictvím česko - německých osobních přímých setkání výměnu zkušeností odborného pedagogického personálu s alternativním typem vzdělávání tzv. Lesními mateřskými školami. Projekt byl vystavěn na sérii společných prožitkových setkání dětí / a také dětí a jejich rodičů/ předškolního věku v přirozených prostředích na české i německé straně - tyto aktivity podpořily vytváření jejich kladného vztahu k cizímu jazyku. Dále na odborných setkáních pedagogů MŠ, sloužících k výměně a prezentaci zkušeností z praktického fungování alternativních předškolních vzdělávacích přístupů typu lesních mateřských školek, intuitivní pedagogiky a principů respektovat a být respektován.

Pedagogové z Čech a ze Saska dostali jedinečnou možnost zapojením se do projektu nastartovat dlouhodobější vzájemnou a pravidelnou spolupráci, o kterou je rostoucí zájem.   

Nejdůležitější výsledky projektu:

  • Rozšíření stávající sítě spolupracujících oraganizací zabývající se předškolním vzděláváním.
  • Navazující spolupráce v oblasti základního vzdělávání - podpora nově vznikající malotřídní školy na CZ straně hranice, která bude otevřena v září 2014. Do spolupráce je zapojena také alternativní základní škola z Drážďan - Freie Alternativschule Dresden.
  • Posílení zájmu nejen odborné veřejnosti o tento typ vzdělávání, ale rovněž rodiče se aktivně zapojují do přímých setkávání, společně hledají další možnosti návazných přímých setkávání, mezi CZ a DE rodiči vzniklo několik přátelství na osobní rovině.

Den 30. April 2014 haben wir die Realisierung des Projektes „Wir kennen uns von klein auf – tschechisch-deutsche Zusammenarbeit der  Vorschulinstitution" erfolgreich beendet. Das Projekt hat uns mittels der tschechisch-deutschen persönlichen Treffungen den Erfahrungenaustausch der spezialen pedagogischen Personalen mit alternativem Art der Bildung sog. „Die Waldkindergarten“ ermöglicht. Dieses Projekt wurde auf Grund der zusammenden erlebten Treffungen der Kinder im Vorschulalter (und auch der Kinder zusammnen mit ihren Eltern) in der natürlichen Umwelt auf der tschechische und deutsche Seite erbaut. Diese Aktivitäten haben die Entwicklung ihrer positiven Beziehung zur Fremdsprache unterstüzt. Weiter wurden die Erfahrungen auf den Treffungen der Kindergartenpädagogen  mit den Waldkindergärten, intuitiven Bildungen und Prinzipen  „respektieren und respektiert werden“ presentiert und ausgetauscht.

Dank der Teilnahme an diesem Projekt haben die Pädagogen aus der Tschechien und Deutschland die einmalige Gelegenheit die gemiensame und regelmässige Zusammenarbeit bekommen zu starten. Fur diese Zusammenarbeit interessiert sich man mehr als vorher.

Die wichtigste Projektergebnise:

  • Erweiterung des bestehenden Netz der zusammenarbeitenden Organisationen, welche sich mit der Vorschulausbildung befassen
  • anschliessende Zusammenarbeit im Bereich der Grundschulausbildung – die Unterstützung der neu entstehenden Kleinklasse in Tschechien, welche im September 2014 geöffnet wird. In die Zusammenarbeit ist auch die alternative Grundschulle aus Dresden (Freie Alternativschule Dresden) eingeschaltet
  • Intereseverstarkung an dieser Ausbildungsart den Leuten von dieser Branche – auch die Eltern nehmen sich genauso sehr aktiv  an den Treffungen  teil und suchen zusammen andere Möglichkeiten für die Begegnungen. Zwischen CZ und DE Eltern sind sogar einige Freundschaften auf einer persönlichen Ebene entstanden.

Facebook: https://www.facebook.com/events/529747303815216/

Přímá setkání pedagogů s dětmi a mezinárodní campy rodičů s dětmi

Společně byla zrealizována čtyři přímá prožitková setkání dětí a pedagogů / a také dětí a jejich rodičů/ předškolního věku v přirozených prostředích na české i německé straně. Dále proběhlo jedno odborné setkání pedagogů MŠ, sloužící k výměně a prezentaci zkušeností z praktického fungování alternativních předškolních vzdělávacích přístupů typu lesních mateřských školek, intuitivní pedagogiky a principů respektovat a být respektován ve formě Kulatého stolu.

Pedagogové z Čech a ze Saska a rodiče dostali možnost zapojením se do projektu a realizací jeho aktivit nastartovat dlouhodobější vzájemnou a pravidelnou spolupráci, o kterou nadále projevujé zájem.   

Realizací všech aktivit projektu došlo nejen k upevnění ale také, a to považujeme za jeden z nejdůležitějších závěrů v hodnocení úspěšnosti projektu, rozšíření kooperačních struktur zařízení z oblasti předškolního vzdělávání dětí, což demonstruje neustálý rostoucí zájem o spolupráci na obou stranách hranice. Již během realizace projektu docházelo k setkáváním pedagogů, ale především rodičů s dětmi i nad rámec naplánovaných aktivit.

Zusammen wurden 4 direkt erlebte Treffungen der Kinder und Pädagogen (und auch der Kinder mit ihren Eltern) in der natürlichen Umwelt auf der tschechische und deutshe Seite realisiert. Weiter  wurde eine Fachbegegnung der Kindergartenpädagogen stattgefunden, wo bei der Round-table die Erfahrungen und Präsentationen aus dem Ablauf der Alternativwaldkindergarten, aus der intuitiven Pädagogik und Prinzipen  „respektieren und respektiert werden“  getauscht wurden. Die Pädagogen aus der Tschechien und Sachsen, genauso die Eltern, haben dank dem Projekt die Möglichkeit bekommen eine langfristigere und regelmässige Zusammenarbeit zu starten. Sie interessieren sich um diese Zusammenarbeit immerhin. Dank der Realisation der allen

Projektaktivitäten ist nicht nur zur Festigung der Strukturkooperation der Vorschulbildungsstätte, sondern auch zu ihren Verbreiterung. Das demonstriert ständiges Interesse an die Zusammenarbeit auf beiden Grenzseiten. Wahrend der Projektrealisation sind sich die Padagoge und vor allem die Eltern mit Kindern (mehr als geplant wurde) getroffen

Přímá setkávání pedagogů s dětmi

4. 11. 2013 Königstein  - 1. přímé setkání pedagogů s dětmi / Direkte Begegnungen der Pädagogen mit Kindern

Facebook – album „Potkali se u Königsteinu“ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.689795681031289.1073741896.199693480041514&type=1

4. 4. 2014 MŠ Jurta – 2. Přímé setkání pedagogů s dětmi / Direkte Begegnungen der Pädagogen mit Kindern

Facebook – album „ S kamarády z německé lesní školky je vždycky pohoda“ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.764216453589211.1073741955.199693480041514&type=1

Mezinárodní camp rodičů s dětmi/ Internationalcamping der Eltern mit Kindern

31. 10. 2013 – 3. 11. 2013 Krušné hory/Klíny  - 1. Mezinárodní camp rodičů s dětmi / 1. Internationalcamping der Eltern mit Kindern

Facebook – album „Klíny – podzimní hory jsou proměnlivé, a proto báječné“ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688492834494907.1073741893.199693480041514&type=1

Album: „Ještě jednou Klíny mlhou zahalené“ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688636274480563.1073741895.199693480041514&type=1

10. 4. 2014 – 13. 4. 2014 Dresdner Waldkindergarten - 2. Mezinárodní camp rodičů s dětmi / 2. Internationalcamping der Eltern mit Kindern             

Facebook – album:“ Drážďany- společný camp pro rodiče s dětmi https://www.facebook.com/media/set/?set=a.768945279782995.1073741956.199693480041514&type=1

22. 11. 2013 – 23. 11. 2013 Kulatý stůl

Pedagogové z Čech a ze Saska dostali jedinečnou možnost zapojením se do projektu nastartovat dlouhodobější vzájemnou a pravidelnou spolupráci, o kterou je rostoucí zájem.   

Nejdůležitější výsledky projektu

Rozšíření stávající sítě spolupracujících oraganizací zabývající se předškolním vzděláváním.

Navazující spolupráce v oblasti základního vzdělávání - podpora nově vznikající malotřídní školy na CZ straně hranice, která bude otevřena v září 2014. Do spolupráce je zapojena také alternativní základní škola z Drážďan - Freie Alternativschule Dresden.

Posílení zájmu nejen odborné veřejnosti o tento typ vzdělávání, ale rovněž rodiče se aktivně zapojují do přímých setkávání, společně hledají další možnosti návazných přímých setkávání, mezi CZ a DE rodiči vzniklo několik přátelství na osobní rovině.

Die Pädagogen aus der Tschechien und Deutschland haben die einmalige Gelegenheit die gemiensame und regelmässige Zusammenarbeit bekommen zu starten. Fur diese Zusammenarbeit interessiert sich man mehr als vorher.

Die wichtigste Projektergebnise:

  • die Erweiterung des bestehenden Netz der zusammenarbeitenden Organisationen, welche sich mit der Vorschulausbildung befassen
  • anschliessende Zusammenarbeit im Bereich der Grundschulausbildung – die Unterstützung der neu entstehenden Schule mit kleiner Klasse auf CZ Grenzseite, welche im September 2014 geöfnet wird. In die Zusammenarbeit wird auch die Freie Alertnativschule Dresden eingeschaltet.
  • Intereseverstarkung an dieser Ausbildungsart den Leuten von dieser Branche – auch die Eltern nehmen sich genauso sehr aktiv  an den Treffungen  teil und suchen zusammen andere Möglichkeiten für die Begegnungen. Zwischen CZ und DE Eltern sind sogar einige Freundschaften auf einer persönlichen Ebene entstanden.                                    

Facebook – pozvánka https://www.facebook.com/events/616360191758582/?source=1

Album: „Mezinárodní kulatý stůl“ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.700592296618294.1073741904.199693480041514&type=3